Frostating lagmannsrett

Medarbeidere

  Frostating lagmannsrett har 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere.

  Embetet har følgende personell:

  Førstelagmann

  Sven-Jørgen Lindsetmo f. 1960 i Levanger, cand. jur. 1988, utnevnt lagdommer 2008, førstelagmann fra 2014. Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal tingrett, advokat i eget firma i Steinkjer.


  Lagmenn

  Kari Lynne f. 1956 i Ski, cand.jur. 1981, utnevnt lagdommer 2002, lagmann fra 2010. Konsulent i Handels- og skipsfartsdepartementet, politiinspektør/påtaleleder ved Trondheim politidistrikt, dommerfullmektig hos Byfogden i Trondheim, statsadvokat i Trondheim, kst. sorenskriver i Orkdal, tingrettsdommer i (gamle) Sør-Trøndelag tingrett.
  Hilde Vibeke Enger f. 1970 i Oslo, cand.jur. 1996, utnevnt 2014. Politijurist ved Ringerike og Sør-Trøndelag politidistrikt, dommerfullmektig i Levanger, statsadvokat i Trondheim, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, fylkesnemndsleder i Trøndelag.


  Lagdommere

  Randi Grøndalen f. 1952 i Åmot i Østerdalen, oppvokst i Løten, cand.jur. 1979, utnevnt 1989. Konsulent i Miljøverndepartementet, dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim, advokat i Forretningsbanken AS.
  Dag Brathole f. 1951 i Haugesund, cand.jur. 1977, utnevnt i 2000. Konsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Nordmøre herredsrett, advokat i Kreditkassen, advokat i eget firma i Kristiansund. Internasjonal juridisk rådgiver i NORLAG i 2007–2008 og i NORLAM 2010–2012, internasjonal dommer i Kosovo 2013-2014. Internasjonal juridisk rådgiver for NORLAU i Ukraina i 2016.
  Arne K. Uggerud f. 1957 i Lærdal, cand.jur. 1984, utnevnt lagdommer 2001, lagmann fra 2016. Saksbehandler i Justisdepartementet, dommerfullmektig i Sør-Østerdal, politijurist ved Uttrøndelag politikammer, advokatfullmektig i Oslo, statsadvokat i Trondheim.
  Ivar Sølberg f. 1956 i Ålesund, cand. jur. 1984, utnevnt 2004. Konsulent i Justisdepartementet, politifullmektig i Østerdal og Hamar politidistrikter, dommerfullmektig i Sør-Hedmark, førstekonsulent hos fylkesmannen i Hedmark, advokat i eget firma i Ålesund.
  Marit Forsnes f. 1968 i Kristiansund, cand. jur. 1995, utnevnt 2010. Dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim og i Midt-Trøndelag tingrett. Advokat i forskjellige firma i Trondheim.
  Sissel Finstad f. 1966 i Steinkjer, cand.jur. 1994, utnevnt 2013. Utvalgssekretær i Helse- og Sosialdepartementet, råd­giver i Justisdepartementets polaravdeling, seniorrådgiver og konstituert assisterende sysselmann hos Sysselmannen på Svalbard, dommerfullmektig ved Nord-Troms tingrett. Konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett 2008, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett 2010.
  Bjørn O. Berg f. 1969 i Levanger, cand.jur. 1996, dr. juris 2004, utnevnt 2014, Vit.ass. Institutt for Offentlig rett, førstekonsulent Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, universitetsstipendiat Universitetet i Oslo, utvalgssekretær Stortinget, advokat i Trondheim, tingrettsdommer/konst. nestleder i Sør-Trøndelag tingrett.
  Erlend Malvik Moen f. 1967, cand.jur. 1994, utnevnt 2014. Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Senja tingrett og Oslo tingrett, advokat i flere firma i Trondheim, politijurist i hhv. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag politidistrikt, tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett.
  Magne Reiten f. 1961 i Midsund, jordskiftekandidat (NLH) i 1987, utnevnt jordskiftelagdommer i 2015. Stipendiat ved institutt for jordskifte, NLH, jordskiftedommer Romsdal jordskifterett, utredningsleder Landbruksdepartementet, jordskifteoverrettsleder Frostating jordskifteoverrett.
  Ragnhild Ryssdal Vada f. 1961 i Steinkjer, cand.jur 1988, dr. juris 2007, utnevnt i 2016. Konsulent i Sosialdepartementet, kontorsjef hos Fylkeslegen i Nord-Trøndelag, førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjesteforsker ved EUI, Firenze og UCLA Los Angeles, tingrettsdommer ved Inntrøndelag tingrett.
  Kjersti Risem-Johansen f. 1971 i Trondheim, cand.jur 1997, utnevnt 2016. Vit.ass. Institutt for Offentlig rett, advokatfullmektig i Oslo, dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett, advokat/partner i Trondheim.
  Tormod Anders Sletten

  f. 1962 i Trondheim, cand.jur.1989, utnevnt i 2018. Vit.ass. Institutt for Offentlig rett, advokatfullmektig i Oslo, dommerfullmektig i Orkdal, advokat/partner i Trondheim. Møterett for Høyesterett fra 2000.

  Anniken Mellegaard Douglass f. 1975 i Trondheim, cand.jur 2005, utnevnt 2018. Advokat i eget firma i Trondheim, advokat på verv i Spesialenheten for politisaker, konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett.
  Kari Leira Bjørsnøs

  f. 1975 i Molde, cand.jur. 2001, utnevnt 2019. Førstekonsulent hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, rådgiver og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, advokat i Trondheim.

  Christofer Eriksen

  f. 1974 i Trondheim, cand. jur 2000, utnevnt i 2019. Advokatfullmektig i Oslo, jurist i Domstoladministrasjonen, dommerfullmektig i Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett, konstituert tingrettdommer i Trondheim tingrett, advokat i Trondheim, fylkesnemndsleder i Trondheim.

  Lars Magnus Bergh

  f. 1976 i Trondheim, master i rettsvitenskap 2006, utnevnt 2020. Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett, fylkesnemndsleder ved fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold, konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett.


  Ekstraordinære lagdommere

  Ekstraordinære lagdommere er pensjonerte dommere/jurister konstituert til å gjøre tjeneste i lagmannsretten etter domstolens behov. Konstitusjonen gjelder normalt ett år ad gangen. Følgende pensjonerte dommere/jurister gjør tjeneste som ekstraordinære lagdommere:

  Tidligere avdelingsdirektør Willy Nesset, Trondheim
  Tidligere lagmann Gunnar Greger Hagen, Trondheim
  Tidligere lagdommer Sissel Endresen, Trondheim
  Tidligere lagdommer Knut Røstum, Trondheim
  Tidligere lagdommer Arve Rosvold Alver, Trondheim
  Tidligere tingrettsdommer Oddne Hansen, Molde
  Tidligere lagdommer Sverre Erik Jebens, Trondheim


  Administrasjonssjef

  Lars Kirksæther  f. 1967 i Trondheim. Administrasjonssjef fra 2013.


  Utreder

  JORDSKIFTEUTREDER VIGGO FINSET, ansatt 2016


  Saksbehandlere

  RÅDGIVER MORTEN VÆRNES,
  ansatt 2008, IKT/informasjon/økonomi/adm.sjefens stedfortreder.

  RÅDGIVER BIRTHE E. RØED BUARØ,
  ansatt 2002, leder av berammerkontoret/­reisebestillinger/adm.sjefens stedfortreder.

  FØRSTEKONSULENT MARIA ELENA SOTUYO,
  ansatt 1995, Straffesaker/meddommerkontakt/saksbehandling/beramming

  FØRSTEKONSULENT TURID A. M. MEIDELL,
  ansatt 2003, ekspedisjon/saksbehandling

  FØRSTEKONSULENT ANNE-GRETHE JOHANSEN,
  ansatt 2005, saksbehandling/ekspedisjon/bibliotek

  FØRSTEKONSULENT LENA KJØSNES,
  ansatt 2014, saksbehandling/ekspedisjon

  FØRSTEKONSULENT LINDA S. JOHANNESSEN,
  ansatt 2018, saksbehandling/ekspedisjon

  FØRSTEKONSULENT VIBEKE BJØRNERÅS,
  ansatt 2019, saksbehandling/ekspedisjon

  VIKAR ANE GJENGSTØ HAMMER
  ansatt 2020, saksbehandling/ekspedisjon 


  Rettsbetjenter

  Trondheim Torstein Arntzen
  Trondheim Bjørn Joar Stokkan
  Ålesund Lars Tolo
  Molde og Kristiansund Jan Inge Bugge


  – Sidegjøremålregister –

  Les mer om Sidegjøremålregisteret på domstol.no

   

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim