Frostating lagmannsrett

Ruspåvirket kjøring

Publisert 13.12.21

Tingretten hadde dømte en mann for ruspåvirket kjøring. Brutto månedslønn var på domstidspunktet 40 000 kroner, og tingretten hadde satt boten til 45 000 kroner. Etter domstidspunktet mistet mannen arbeidet og fikk en deltidsstilling med brutto månedslønn på 8000 kroner. Lagmannsretten mente at endringen i inntekten etter tingrettens domstidspunkt var relevant. Lagmannsretten satte derfor boten til 12 000 kroner i tråd med hovedregelen om én og en halv brutto månedslønn.

Botens størrelse. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd

Tollekniv

Publisert 28.06.21

En mann ble domfelt for ulovlig bevæpning på offentlig sted (straffeloven § 189 andre ledd), unnlatelse av straks å rette seg etter politiets pålegg (politiloven § 30 nummer 1, jf. § 5) og forulemping av offentlig tjenesteperson (straffeloven § 156 andre ledd). Den ulovlige bevæpningen på offentlig sted bestod i at han hadde tatt med seg en tollekniv på et utested om kvelden. Det var tilstrekkelig for å anse ham å ha «båret» kniven at han hadde den i en ryggsekk. Han hadde tidligere på dagen hatt et «aktverdig formål» med å bære kniven, men hadde ikke lenger noe aktverdig formål når han tok med seg kniven til utestedet.

Straffeloven §§ 156 andre ledd og 189 andre ledd. Politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5

Voldtekt

Publisert 25.06.21

En 48 år gammel mann ble dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for voldtekt til samleie av sin datter som var over 18 da overgrepet skjedde, jf. straffeloven 1902 § 192 andre ledd bokstav a jf. første ledd, og overtredelse av straffeloven 1902 § 197. Han ble også dømt til å betale 180 000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Straffeloven 1902 § 192

Anke over skjønnsrettens sakskostnadsavgjørelse

Publisert 23.06.21

Saken gjelder særskilt prøving av sakskostnadsavgjørelse i skjønn. Det foreligger ikke feil ved tingrettens saksbehandling, og det er ikke grunnlag for å hevde at avgjørelsen er vilkårlig, klart urimelig eller klart uforsvarlig. Anken har ikke ført frem. Ingen av partene tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Skjønnsloven § 32 andre ledd jf. § 2, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Skjønnsloven § 54 a.

Anke over skjønnsrettens sakskostnadsavgjørelse

Publisert 23.06.21

Saken gjelder særskilt prøving av sakskostnadsavgjørelse i skjønn. Selv om begrunnelsen er kort, er avgjørelsen sett i sammenheng med skjønnsresultatet tilstrekkelig begrunnet. Anken førte ikke frem. Sakskostnadsspørsmålet for lagmannsretten avgjøres etter skjønnsloven § 54 a. Ingen av partene tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Skjønnsloven § 32 andre ledd jf. § 2, jf, tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Skjønnsloven § 54 a.

Økonomisk kriminalitet

Publisert 22.06.21

63-årig mann ble frifunnet for tiltale om bedrageri og falsk forklaring.
Tiltalen gjaldt forsettlig bedrageri av ca 72 000 kroner i forbindelse med søknader om tilskudd fra den offentlige ordningen med reisetilskudd for veterinærer ved syke- og inseminasjonsbesøk for husdyr. Lagmannsretten fant at veterinæren hadde overtrådt forskriften slik at de objektive vilkår for straff var oppfylt. Han ble imidlertid frifunnet fordi lagmannsretten, i likhet med tingretten, ikke fant at han hadde handlet med nødvendig forsett, herunder vinnings hensikt. Av samme grunn ble han frifunnet for tiltalen om falsk forklaring. Uttalt at forholdet nok kunne anses som et uaktsomt bedrageri, men straffansvar for dette var foreldet.

Bedrageri. Falsk forklaring. Straffeloven 1902 § 270 første ledd nr 1 og § 166 første ledd. Straffeloven (2005) § 371 bokstav a og § 221 første ledd.

Bruksordning for veg og parkering

Publisert 22.06.21

Det var anket på jordskifterettens bruksordning vedr. parkeringsløsning for tre boligeiendommer. Under ankeforhandlingen i 2020 inngikk partene en avtale om parkeringsløsningen, med vilkår om bl.a. kommunens godkjenning. I senere rettsmøte i 2021 ble partene enige om å heve saka som forlikt. Utgiftene med saka ble delt med en tredjepart på hver av partene.

Jordskiftelova, bruksordning, parkeringsløsning, avtale, rettsforlik

Odelsovertakst

Publisert 09.06.21

Tvist om ankesum og skjønnets fremme. Odelseiendom på 1216 daa, hvorav 24,6 daa var klassifisert som fulldyrka mark, og produktivt skogareal på 591 daa med samlet kubikkmasse på 6692 m3. Jakt og fiskerettigheter, 8 hyttetomter. Samtlige bygninger sto til nedfalls. Bra beliggenhet i forhold til arbeid utenfor eiendommen, så det kunne ikke ses helt bort fra boverdien. Skjønnet ble fremmet og taksten satt til 1 200 000 kroner.

Odelslova – odl, 28.06.1974 nr. 58; Skjønnsprosessloven – skjl, 01.06.1917 nr. 1; Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

Fastsettelse av ulempeerstatning

Publisert 09.06.21

Eier av et industribygg hadde av tingretten blitt tilkjent erstatning for stripeavståelse i forbindelse med utbygging av en ny fylkesvei. I tillegg ble selskapet tilkjent ulempeerstatning. Fylkeskommunen begjærte overskjønn begrenset til ulempeerstatning. Lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for å tilkjenne selskapet ulempeerstatning. Ulempene ble av lagmannsretten ansett som alminnelige ulemper i form av trafikkstøy og frykt for skade, særlig på vinteren. Nabolovens tålegrense var ikke overskredet, jf. vederlagsloven § 8.

Overskjønn, ulempeerstatning, alminnelig ulempe, vederlagsloven § 8.

Kroppsskade

Publisert 08.06.21

Lagmannsretten kom enstemmig og i likhet med tingretten til at tiltalte var skyldig i kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Tiltalte hadde slått fornærmede i ansiktet med en glassflaske slik at det oppstod omfattende tannskader. Straffen ble satt til fengsel i fem måneder, og tiltalte ble dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 20 000 kroner.

Strafferett. Kroppsskade. Straffeloven § 273.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim