Frostating lagmannsrett

Registrering av honorar og reiseutgifter

  Til eksterne aktører i Frostating lagmannsrett


  Krav om honorar og reiseutgifter må registreres via den nye selvbetjeningsportalen.

  (Dette erstatter det tidligere SAP-skjemaet for alle bortsett fra vitner, som fortsatt skal laste ned herfra, fylle ut, signere og levere/sende til lagmannsrettens ekspedisjon/postmottak – EKSTERN LENKE).

  Tilgang til selvbetjeningsportalen skjer via DFØ- app eller via internettsiden til DFØ (Direktoratet for økonomistyring) https://selvbetjening.dfo.no

  For opprettelse av tilgang til selvbetjeningsportalen må ditt kontonummer snarest sendes vår epost: meddommer.frostating@domstol.no

  Når tilgang er opprettet vil du motta en e-post om dette.

  Kvitteringer og andre bilag

  For å kunne godkjenne utbetalingen, må du legge ved alle nødvendige kvitteringer og bilag.

  • Kvitteringer for reiseutgifter og andre utlegg (Det er ikke krav om kvitteringer for billigste offentlige transport)
  • Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste (Print, fyll ut, skann og legg ved skjema for dette).

  Andre opplysninger

  • Ved reiseregning: Legg inn saksnummer i feltet «Årsak/formål».
  • Ved honorar: Legg inn saksnummer i feltet «Merknader».
  • Frostating lagmannsretts kostnadssted er «5L10»

  Utfyllende brukerveiledninger

  https://dfo.no/kundesider/lonn/dfo-app

  https://dfo.no/kundesider/reiseregning

  Dersom du har tekniske spørsmål eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med DFØ sitt kundesenter på telefon 40018659 eller via e-post lonn@dfo.no

  DFØ sine åpningstider er 08.00 — 15.30, sommertid 08.00 — 15.00 (15. mai — 15. september).

  Har du spørsmål knyttet til selve kravet, ta direkte kontakt med domstolen på telefon 73542460 eller via epost: frostating.lagmannsrett@domstol.no


  Reise

  Skyss- og kostgodtgjøring samt utgifter til overnatting dekkes etter statens alminnelige reiseregulativ. Når det gjelder skyss, dekkes vanligvis bare utgifter til rutegående transportmidler. Ved særlige tilfeller kan bilbruk dekkes, men denne skal da alltid på forhånd godkjennes av lagmannsretten.

  For reise under 15 km:

  Du har krav på skyssgodtgjørelse etter statens regulativ.

  For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer dekkes også utgifter til måltider etter satsene i a)-c):

  a) For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 307

  b) For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 570.

  c) For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 780.

  Dersom enkeltmåltider etter satsene i a)-c) er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det måltidstrekk.


  Godtgjørelse

  Den som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Arbeidsgiver må bekrefte trekk i lønn.

  De som beholder lønn fra sin arbeidsgiver får ikke noen særskilt godtgjørelse. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden 250 kroner for hver dag som går med til å møte i retten. Regelverket finnes i forskrift etter rettsgebyrloven.

  Også selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Print, fyll ut, skann og vedlegg skjema for dette.


  Eksempel på lønnarter

  Daggodtgjørelse

  Type godtgjørelse

  Lønnart

  Meddommer

  5524

  Tapt arbeidsfortjeneste m/feriepenger

  5533

  Godtgjørelse u/feriep. (fagkyndige meddommere)

  5520

  Fraværsgodtgjørelse (tolker/sakkyndige)

  5554

  Godtgjørelse (tolker/oversettere)

  5535

  Kilometergodtgjørelse og diett

  Type godtgjørelse

  Lønnart

  Kilometergodtgjørelse

  5609

  Kilometergodtgjørelse EL-bil

  5630

  Kilimetergodtgjørelse passasjer

  5615

  Diett v/dagsreise 6-12 timer

  5631

  Diett v/dagsreise over 12 timer

  5616

  Diett v/overnatting

  3426

  Diett v/privat overnatting trekkfri

  5586

  Diett v/privat overnatting trekkpliktig

  5588

  Nattillegg

  3428

  Fradrag frokost

  558A

  Fradrag lunsj

  558A

  Fradrag middag

  5618

  Reiseutlegg 12% mva (fly, buss, tog, hotell)

  5614

  Reiseutlegg 0% mva ( parkering og bomutgifter)

  5633


  Hotell

  Dersom det er behov for hotellovernatting, ber vi om at den enkelte lekdommer bestiller dette selv. Husk å ta med vårt innkallingsbrev som dokumentasjon til hotellet. Vi har avtaler med følgende hoteller:

  Trondheim: Thon og Scandic
  Kristiansund: Thon og Scandic
  Molde: Thon og Scandic
  Ålesund: Thon, Scandic, Choice Hotel Brosundet og Choice Hotel Waterfront

  For Thon Hotels – oppgi Trondheim tinghus eller Frostating lagmannsrett for avtalepris
  For Scandic – oppgi Domstoladministrasjonen (D000028952)
  For Choice – oppgi Frostating lagmannsrett

  Hotellregningen vedr. overnatting kan sendes direkte til lagmannsretten – (må oppgis under merknader).

   

  Telefon: 73 54 24 60 Telefaks: 73 54 24 84 Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00) Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim