Frostating lagmannsrett

Registrering av honorar og reiseutgifter

  Til meddommere, vitner, tolker og sakkyndige i Frostating lagmannsrett


  Hvordan sende inn kravet?

  Krav om honorar og reiseutgifter for lønnsmottakere må registreres via den nye DFØ-app / selvbetjeningsportalen.

  Her er oversikt over hvilke skjemaer og kanaler som skal brukes av ulike aktører:

  Aktørtype

  Lønnsmottaker

  Næringsdrivende

  Tolker

  DFØ-app/ selvbetjeningsportal.

   

   

  Signert salærskjema med eventuelle vedlegg og helst med faktura/EHF sendes som vedlegg med e-post til drlpost@domstol.no .

  Rettsoppnevnte sakkyndige

  / sakkyndige vitner

  DFØ-app/ selvbetjeningsportal.

   

  Signert salærskjema med eventuelle vedlegg og helst med faktura/EHF sendes som vedlegg med e-post til drlpost@domstol.no .

  Fagkyndige meddommere

  DFØ-app/selvbetjeningsportal

  Eventuelt eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste, som vedlegges ved innsendelse via DFØ – portal. 

  Oppdraget som fagkyndig meddommer er personlig og skal ikke faktureres.

  (Se «Lønnsmottaker»).

  Meddommere /
  vitner

  DFØ-app/selvbetjeningsportal

  Eventuelt eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste, som vedlegges ved innsendelse via DFØ – portal.

  Tjeneste som meddommer eller vitne er personlig og skal ikke faktureres.

  (Se «Lønnsmottaker»).


  DFØ-app/Selvbetjeningsportal

  Tilgang til selvbetjeningsportalen skjer via DFØ-app eller via internettsiden til DFØ (Direktoratet for økonomistyring) https://selvbetjening.dfo.no

  Ny bruker

  For opprettelse av tilgang til selvbetjeningsportalen må du sende navn, adresse, telefonnummer og kontonummer snarest til DRL (Domstolenes regnskaps- og lønnsenhet) pr. e-post: drlpost@domstol.no .

  Når tilgang er opprettet, vil du motta en e-post om dette.

  Kvitteringer og andre bilag

  For å kunne godkjenne utbetalingen, må du legge ved alle nødvendige kvitteringer og bilag.

  • Timeliste ved krav om honorar
  • Kvitteringer ved krav om reiseutgifter og andre utlegg (Det er ikke krav om kvitteringer for billigste offentlige transport)
  • Bekreftelse ved krav om tapt arbeidsfortjeneste (Print, fyll ut, skann og legg ved skjema for dette).
  • Husk riktig lønnart (se liste nedenfor)

  Andre opplysninger

  • Ved reiseregning: Legg inn saksnummer i feltet «Årsak/formål».
  • Ved honorar: Legg inn saksnummer i feltet «Merknader». I DFØ-app /selvbetjeningsportal føres totalsummen.
  • Frostating lagmannsretts kostnadssted er «5L10»

  Utfyllende brukerveiledninger

  https://dfo.no/kundesider/lonn/dfo-app

  https://dfo.no/kundesider/reiseregning-utgiftsrefusjon-og-honorarer-for-honorarmottakere 

  Dersom du har tekniske spørsmål eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med DFØ sitt kundesenter på telefon 40018659 eller via e-post:

  lonn@dfo.no .

   

  DFØ sine åpningstider er 08.00 — 15.30, sommertid 08.00 — 15.00 (15. mai — 15. september).

  Veiledning for reiseregning

  Til informasjon; du må registrere én regning pr. dag du reiser. Det vil si at dersom du har vært i retten over tre dager og har reist frem og tilbake hver dag fra eget bosted, må du lage en reiseregning pr dag.

  Veiledningsfilmer på YouTube:

  Hvordan registrere reiseregning (YouTube)

  Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).


  Særlig om godtgjørelse for meddommere fra alminnelige utvalg 

  Meddommere fra alminnelige utvalg som beholder lønn fra sin arbeidsgiver, får ikke noen særskilt godtgjørelse. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden 250 kroner for hver dag som faktisk går med til å møte i retten. Regelverket finnes i forskrift etter rettsgebyrloven.

  Den som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Arbeidsgiver må bekrefte trekk i lønn.

  Også selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Dette finner man ved å dele årets bruttofortjeneste på 225 dager. Print, fyll ut, skann og vedlegg skjema for dette.


  Eksempel på lønnarter til bruk i DFØ-app/ selvbetjeningsportal

  Daggodtgjørelse

  Type godtgjørelse

  Lønnart

  Meddommer

  5524

  Tapt arbeidsfortjeneste m/feriepenger

  5533

  Godtgjørelse u/feriep. (fagkyndige meddommere)

  5520

  Fraværsgodtgjørelse (tolker/sakkyndige)

  5554

  Godtgjørelse (tolker/oversettere)

  5535

  Kilometergodtgjørelse og diett

  Type godtgjørelse

  Lønnart

  Kilometergodtgjørelse

  5609

  Kilometergodtgjørelse EL-bil

  5630

  Kilimetergodtgjørelse passasjer

  5615

  Diett v/dagsreise 6-12 timer

  5631

  Diett v/dagsreise over 12 timer

  5616

  Diett v/overnatting

  3426

  Diett v/privat overnatting trekkfri

  5586

  Diett v/privat overnatting trekkpliktig

  5588

  Nattillegg

  3428

  Fradrag frokost

  558A

  Fradrag lunsj

  558A

  Fradrag middag

  5618

  Reiseutlegg 12% mva (fly, buss, tog, hotell)

  5614

  Reiseutlegg 0% mva ( parkering og bomutgifter)

  5633


  Reise

  Skyss- og kostgodtgjøring samt utgifter til overnatting dekkes etter statens alminnelige reiseregulativ. Når det gjelder skyss, dekkes vanligvis bare utgifter til rutegående transportmidler. Ved særlige tilfeller kan bilbruk dekkes, men denne skal da alltid på forhånd godkjennes av lagmannsretten.

  For reise under 15 km:

  Du har krav på skyssgodtgjørelse etter statens regulativ samt dekning av faktiske utgifter til lunsj mot kvittering fra tinghusets kantine.

  For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer dekkes også utgifter til måltider etter satsene i a)-c):

  a) For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 315

  b) For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 585.

  c) For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 801.

  Dersom enkeltmåltider etter satsene i a)-c) er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det måltidstrekk. 

  For mer utfyllende informasjon, se www.domstol.no.


  Hotell-bestilling for meddommere

  Dersom det er behov for hotellovernatting, ber vi om at den enkelte meddommer bestiller dette selv. Husk å ta med vårt innkallingsbrev som dokumentasjon til hotellet. Vi har avtaler med følgende hoteller:

  Trondheim: Scandic og Thon
  Kristiansund: Scandic og Thon
  Molde: Scandic og Thon 
  Ålesund: Scandic, Thon, Choice Hotel Waterfront og Choice Hotel Brosundet

  For Thon Hotels – oppgi Trondheim tinghus eller Frostating lagmannsrett for avtalepris
  For Scandic – oppgi Domstoladministrasjonen (D000028952)
  For Choice – oppgi Frostating lagmannsrett

  Hotellregningen vedr. overnatting kan sendes direkte til lagmannsretten.

   

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim