Frostating lagmannsrett

Vanlige spørsmål

Kan jeg få informasjon om tjeneste som meddommere osv.?

Informasjon finnes under menypunkt ”Aktører i retten”.


Jeg har lang reisevei, kan jeg ta inn på hotell dagen før rettssaken?

I utgangspunktet kan man ikke få ekstra overnatting dersom reisen kan starte etter kl. 06:00 første dag. Ta kontakt med lagmannsretten på forhånd for forhåndssamtykke dersom du har en ”kronglete” reisevei.


Skal jeg bestille hotell selv?

Ja. Informér hotellet om at du skal tjenestegjøre i Frostating lagmannsrett. Ta med innkallingen som skal fremvises ved ankomst til hotellet. Mer informasjon under menypunkt «Reise og godtgjørelse«.


Hvilke hotell bruker Frostating lagmannsrett i Kristiansund, Molde og Ålesund?

Informasjon finnes under menypunkt  ”Reise og godtgjørelse«.


Hva får jeg i godtgjørelse for tjenestegjøring i lagmannsretten?

Informasjon finnes under menypunkt ”Reise og godtgjørelse”.


Hva må til for å bli fritatt fra tjeneste som meddommer?

Det er to hovedgrunner til fritak.
a) Inhabilitet pga slektsskap, vennskap m.v. med tiltalte, med parter i saken, etc.
b) Alvorlig sykdom og særlig tungtveiende velferdsgrunner.

Hvis du mener å ha gyldig fritaksgrunn, ta umiddelbart etter mottatt innkalling kontakt med lagmannsretten om dette. De vil ta stilling til spørsmålet.


Hvor mange dager skal vi holde på når det står at ”rettsmøtet varer fra 1-2 dager”?

Selve forhandlingene kan bli avsluttet etter dag en, men selve dommen blir avsagt dag to.


Rettsmøtet er berammet til å vare en hel uke, og jeg blir syk etter dag 2. Kan jeg da melde forfall?

Hvis noen blir syk midtveis i rettsforhandlingene, kreves legeerklæring fra første dag. Rettsaken må utsettes, siden det da ikke blir tilstrekkelig antall dommere tilstede. Det er ikke anledning til å ta inn en varameddommer i slutten av rettsforhandlingen som ikke har vært med fra begynnelsen.


Rettsaken er berammet til å vare flere uker, og jeg har allerede gjort en viktig avtale (om f.eks kontroll på sykehus/operasjon) i løpet av perioden, hva gjør jeg da?

Umiddelbart etter mottatt innkalling må du gi beskjed til lagmannsretten om dette.


Kan jeg bruke privatbil selv om det går buss eller tog langs samme strekning?

I utgangpunktet skal reisen skje på rimeligste måte for staten. Dersom du ønsker å få godkjent kjøregodtgjørelse i slike tilfeller (og ikke bare få refundert buss-/togbillettens kostnad), må du innhente samtykke fra lagmannsretten på forhånd.


Hva skjer hvis jeg bare unnlater å møte opp som meddommer?

I utgangspunktet vil du da bli ilagt rettergangsbot, og samtidig bli registrert i bøteregisteret. Dersom du blir innkalt som meddommer, er det en borgerplikt å stille opp.


Hva skjer hvis jeg bare unnlater å møte opp som vitne?

Innkalte vitner i straffesaker kan bli pågrepet av politiet og fremstilt for retten.


Hvis jeg ikke ønsker å tjenestegjøre som meddommer lenger, hva må jeg gjøre da?

Det er den enkeltes kommune/kommunestyre som velger ut et visst antall personer som meddommer, og du må henvende deg til din hjemkommune og søke om fritak fra vervet. Lagmannsretten trekker ut meddommere blant det utvalg som kommunene har satt opp for en fireårsperiode.


Hvis jeg mener at jeg er inhabil i saken i forhold til mitt kjennskap til en av partene, til forsvarer eller aktor, hva gjør jeg da?

Umiddelbart etter mottatt innkalling må du gi beskjed til lagmannsretten om dette, som vil ta stilling til spørsmålet.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim