Frostating lagmannsrett

Tilhører i retten

  Tilhører i retten

  Tilhører i rettenDet er et grunnleggende prinsipp at rettssaker skal være åpne for allmennheten. Alle rettsmøter, så vel straffesaker som sivile saker, er derfor offentlige hvis ikke noe annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov.
  Familiesaker går alltid for lukkede dører. Også enkelte andre saker går for lukkede dører, som oftest av hensyn til privatlivets fred. Man trenger altså ikke noen spesiell tillatelse for å være tilhører i retten. Selv om saken går for åpne dører, kan det av plasshensyn være en grense for hvor mange tilhørere som kan være til stede i rettslokalet. Liste over saker som skal gå for lagmannsretten, finnes her. Listen er også fremlagt i lagmannsrettens ekspedisjon. Rettsforhandlingene skal gjennomføres innenfor rolige og respektfulle rammer. Tilhørerne må tilpasse seg dette.

   Skoleklasser

  Kunnskap om rettsregler og kjennskap til arbeidet i rettsvesenet og er viktig. For skoleelever kan det å følge en rettssak gi verdifull innsikt i så vel domstolens arbeid som i de praktiske konsekvenser av rettsregler. Frostating lagmannsrett ønsker derfor for å legge forholdene til rette for at skoleklasser skal kunne være tilhørere i rettssaker. En lærer som vil at klassen skal få følge en sak i retten, bør en tid på forhånd ta kontakt med lagmannsrettens ekspedisjon, telefon 73 54 24 60, for bistand til å plukke ut en egnet sak. Lagmannsretten kan etter avtale tilby at en av dommerne i saken gir elevene en kort orientering om lagmannsretten og om tema for saken før rettsforhandlingene starter. Liste over saker som skal gå for lagmannsretten, finnes her.    

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim