Frostating lagmannsrett

Om koronaviruset – for publikum, parter, vitner, meddommere og andre aktører i Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak for å begrense omfanget av smittespredningen i samfunnet av koronaviruset.

Følg rådene

Vi ber alle følge med på de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet samt om å varsle lagmannsretten snarest pr. telefon eller e-post dersom man er innkalt til rettsmøte, men tilhører en gruppe som ifølge disse rådene ikke kan møte som forutsatt.

Avvikling av saker – utsettelser

Krisetiltakene som er innført, vil medføre kraftig redusert saksavvikling i Frostating lagmannsrett. Pr. i dag er alle saker som skulle vært avviklet med ankeforhandling i ukene 12, 13 og 14, utsatt. Det gjelder både saker på Møre og i Trondheim tinghus. Når det gjelder saker med ankeforhandling berammet etter påske, er det slik at parter og aktører vil bli varslet av domstolen dersom sakene stilles i bero eller rettsmøter blir utsatt. Inntil aktører/meddommere mottar beskjed om utsettelse, må det legges til grunn at saken vil gå som vanlig og rettsmøter gå som berammet. Inntil videre utsettes alle besøk og ikke saksrelaterte fysiske møter i Frostating lagmannsrett med eksterne deltakere så langt det er mulig.

Meddommere i pågående saker

Ved mistanke om smitte hos meddommere, bes de umiddelbart om å gå i hjemmekarantene, ta kontakt med lege og varsle lagmannsretten pr. telefon eller e-post. Dette anses som gyldig forfall. Meddommere pålegges å varsle Frostating lagmannsrett dersom de blir syke/får påvist smitte innen en uke etter avsluttende domskonferanse.

Mer informasjon

domstol.no finnes generell informasjon fra domstolen knyttet til koronasituasjonen.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim