Frostating lagmannsrett

Koronavirus-tiltak

For å begrense spredning av koronavirus i samfunnet, har Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak.

Følg rådene

Vi ber alle følge med på de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet samt om å varsle lagmannsretten snarest pr. telefon eller e-post dersom man er innkalt til rettsmøte, men tilhører en gruppe som ifølge disse rådene ikke kan møte som forutsatt.

Avvikling av saker – utsettelser

Krisetiltakene som er innført, medfører redusert saksavvikling i Frostating lagmannsrett. En del saker som skulle vært avviklet med ankeforhandling, har blitt utsatt. Det gjelder både noen saker i Møre og Romsdal og i Trondheim tinghus. Det er slik at parter og aktører vil bli varslet av domstolen dersom sakene stilles i bero eller rettsmøter blir utsatt. Inntil aktører/meddommere mottar beskjed om utsettelse, må det legges til grunn at saken vil gå som vanlig og rettsmøter gå som berammet. Inntil videre utsettes alle besøk og ikke saksrelaterte fysiske møter i Frostating lagmannsrett med eksterne deltakere så langt det er mulig.

Dersom smitte i pågående saker

Ved mistanke om smitte hos meddommere, bes de umiddelbart om å gå i hjemmekarantene, ta kontakt med lege og varsle lagmannsretten pr. telefon eller e-post. Dette anses som gyldig forfall. Meddommere eller andre som har gjort tjeneste i tinghuset, pålegges å varsle Frostating lagmannsrett dersom de blir syke/får påvist smitte innen 14 dager etter de har vært i tinghuset.

Offentlighet og presse

Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund holdes stengt for publikum inntil videre. Presse som ønsker å være tilstede under ankeforhandlinger kan etter forhåndsavtale følge forhandlingene i salen dersom maks antall personer i salen overholdes. Alternativt kan pressen følge forhandlingene fra eget rom i tinghuset. Kravet om minst 1 meters avstand til andre skal overholdes også i rommet der pressen er tilstede. Publikum kan etter forhåndsavtale følge saken om den går i rettssal 206 eller rettssal 101 eller i Ålesund/Kristiansund, såfremt ikke maksantallet i salen overskrides. Det skal ikke streames fra rettssaler til privat utstyr. Lagmannsrettens avgjørelser er tilgjengelige digitalt på domstolenes pressesider.

Teknologi for fjernmøte og elektronisk signatur

Frostating lagmannsrett kan nå beslutte at avgjørelser eller rettsbøker skal signeres elektronisk. Vi benytter i økt grad også teknologi for å tilrettelegge for at parter, vitner og andre aktører kan delta i rettsmøter via videomøterom. Meddommerne kan lese mer på vår generelle informasjonsside for meddommere , og advokater kan lese mer på vår generelle informasjonsside for advokater.

Mer informasjon

domstol.no finnes generell informasjon fra domstolene knyttet til smitteverntiltak.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim