Frostating lagmannsrett

Ungdomsstraff

Publisert 08.06.21

Tiltalte som var 15 år på gjerningstidspunktet var av tingretten idømt ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år subsidiært fengsel i fem måneder, jf. straffeprosessloven § 52a og § 52 b, for overtredelse av straffeloven § 272 jf. § 271, straffeloven § 271 (to tilfeller) og straffeloven § 188.
Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten vurderte saken som et grensetilfelle mellom området for ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning i medhold av straffeloven § 34 jf. § 37 første ledd bokstav j.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim