Frostating lagmannsrett

Trafikkriminalitet

Publisert 03.06.21

Tiltalte ble domfelt i tingretten for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd jf. § 31 første ledd. Tiltalte anket dommen til lagmannsretten under henvisning til at tingretten hadde lagt til grunn en for streng aktsomhetsnorm. Lagmannsretten besluttet å henvise lovanvendelsen under skyldspørsmålet til behandling.

Lagmannsretten mente det var enkelte svakheter ved tingrettens aktsomhetsvurdering. Anken ble likevel forkastet under henvisning til vegtrafikkloven d§ 22 fjerde ledd, som innebærer at villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse, ikke fritar for straff. Uttalelser om hvorvidt det i denne bestemmelsen skal innfortolkes et skyldkrav, jf. EMK art. 7.

Vegtrafikkloven § 22 fjerde ledd, EMK art. 7, objektivt straffbarhetsvilkår.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim