Frostating lagmannsrett

Økonomisk kriminalitet

Publisert 22.06.21

63-årig mann ble frifunnet for tiltale om bedrageri og falsk forklaring.
Tiltalen gjaldt forsettlig bedrageri av ca 72 000 kroner i forbindelse med søknader om tilskudd fra den offentlige ordningen med reisetilskudd for veterinærer ved syke- og inseminasjonsbesøk for husdyr. Lagmannsretten fant at veterinæren hadde overtrådt forskriften slik at de objektive vilkår for straff var oppfylt. Han ble imidlertid frifunnet fordi lagmannsretten, i likhet med tingretten, ikke fant at han hadde handlet med nødvendig forsett, herunder vinnings hensikt. Av samme grunn ble han frifunnet for tiltalen om falsk forklaring. Uttalt at forholdet nok kunne anses som et uaktsomt bedrageri, men straffansvar for dette var foreldet.

Bedrageri. Falsk forklaring. Straffeloven 1902 § 270 første ledd nr 1 og § 166 første ledd. Straffeloven (2005) § 371 bokstav a og § 221 første ledd.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim