Frostating lagmannsrett

Odelsovertakst

Publisert 09.06.21

Tvist om ankesum og skjønnets fremme. Odelseiendom på 1216 daa, hvorav 24,6 daa var klassifisert som fulldyrka mark, og produktivt skogareal på 591 daa med samlet kubikkmasse på 6692 m3. Jakt og fiskerettigheter, 8 hyttetomter. Samtlige bygninger sto til nedfalls. Bra beliggenhet i forhold til arbeid utenfor eiendommen, så det kunne ikke ses helt bort fra boverdien. Skjønnet ble fremmet og taksten satt til 1 200 000 kroner.

Odelslova – odl, 28.06.1974 nr. 58; Skjønnsprosessloven – skjl, 01.06.1917 nr. 1; Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim