Frostating lagmannsrett

Forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler

Publisert 01.06.21

Saken gjelder forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler på kommunens grunn.
Trondheim kommune hadde fattet vedtak om at kommersielle utleiere av el-sparkesykler på grunn som kommunen eier eller har disposisjonsrett over, krevde forutgående samtykke fra kommunen. Én av de kommersielle aktørene – Ryde Technology AS – fortsatte sin virksomhet, og kommunen anla søksmål med påstand om at slik næringsmessig utleie og utplassering av el-sparkesykler på kommunal grunn, var uberettiget. Hovedspørsmålene i saken var om Trondheim kommune i kraft av eierrådigheten kunne nekte Ryde Technology AS å bruke kommunal grunn til utleie av el-sparkesykler uten samtykke, eller om slikt forbud er å anse som offentlig myndighetsutøvelse som krever hjemmel i lov slik at forvaltningslovens regler må følges. Subsidiært var det anført at eierrådigheten på dette området var begrenset av vegloven og trafikkreglene på slik måte at det ikke kunne nedlegges forbud mot driften uten hjemmel i lov.

Lagmannsretten kom til kommunen ikke i kraft av eierrådigheten kunne nekte selskapets virksomhet. Lagmannsretten konkluderte også med at et slikt samtykkekrav som kommunen ønsket å oppstille, ville innebære offentlig myndighetsutøvelse.

Kommuners råderett og egen grunn, grensene for offentlig myndighetsutøvelse.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim