Frostating lagmannsrett

Tilleggsvederlag

Publisert 21.04.21

Kontrakt om utførelse av grunn- og utomhusarbeider i et større utbyggingsprosjekt. Entreprenørens pristilbud var basert på NS 8417 (totalunderentreprise). Etter ønske fra entreprenøren ble kontrakten basert på NS 8415. Før byggestart ble det avgitt en geoteknisk rapport som medførte at sprengstein måtte benyttes ved tilbakefyllingen, og at stedlig masse bare unntaksvis kunne benyttes. Entreprenøren forlangte tilleggsvederlag på grunn av merarbeid og ekstra kostnader. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det forelå en endring som ga grunnlag for vederlagsjustering etter NS 8415 punkt 25.2. Tilleggsvederlaget ble imidlertid betydelig redusert i forhold til opprinnelig krav. Hver av partene måtte dekke egne kostnader for begge instanser.

Entreprise. Tilleggsvederlag. NS 8415

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim