Frostating lagmannsrett

Sluttoppgjør entreprise

Publisert 21.04.21

Tvist om sluttoppgjør ved oppføring av verkstedhall med kontor- og butikkdel, kai og heisbås for skip. Tvisten gjaldt i ankeomgangen rett til vederlag for masseendringer og prosjekteringsarbeid samt entreprenørens rett til fristforlengelse.

Anken ble i det vesentlige ikke tatt til følge. Lagmannsretten kom til at partene hadde avtalt at kontraktssummen skulle endres i tråd med det som var avtalt om faktisk utførelse. Brannteknisk prosjektering var omfattet av kontraktens rundsum for prosjektering. Entreprenøren hadde krav på vederlag for to andre tilleggsfakturaer som skyldtes ekstra prosjekteringsarbeid for endringer valgt av byggherren.

Byggherrens endringer og mangler ved byggegrunnen ga entreprenøren rett til fristforlengelse. Vinterarbeid ga ikke rett til utvidet byggetid.

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim