Frostating lagmannsrett

Ekspropriasjon

Publisert 12.03.21

Overskjønnet gjaldt utmåling av erstatning ved avståelse av parkeringsareal og nærings- / leilighetsbygg til utbygging av videregående skole. For parkeringsarealet ble skjønnets fremme bestridt. Lagmannsretten kom til at ekspropriasjonsvedtaket var gyldig, da arealformålet ikke var endret og behovet for arealet var til stede. Skjønnet ble derfor fremmet. Erstatningen for nærings- / leilighetsbygget ble satt vesentlig lavere enn i underskjønnet, hovedsakelig fordi lagmannsretten ikke fant det sannsynlig at eiendommen ville gi inntekter ved næringsutleie. Erstatningen for parkeringsarealet ble fastsatt med utgangspunkt i tomtepriser for næringsareal i området, og ikke ut fra forventede inntekter ved parkeringsutleie.

Gyldighet. Reguleringsformål. Arealbehov. Markedspris.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim