Frostating lagmannsrett

Skjønnsligning

Publisert 02.02.21

Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak om etterligning av personlig skattyter for fem inntektsår. Saken har utspring i utleie av fast eiendom, og reiser spørsmål om omfanget av leieinntekter, og om ikke oppgitt lønnsinntekt eller utbytte. Konkrete bevisvurderinger førte til at vedtaket på noen punkter ble kjent ugyldig. Skattemyndighetene fikk medhold i at utleien var virksomhet, og at vederlag fra skattyters selskap skulle anses som lønn og ikke utbytte. Det var også grunnlag for tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt, idet det ikke forelå unnskyldelige forhold på grunn av psykisk sykdom.

Prøvingsadgang. Bevisvurdering og beviskrav. Virksomhetsinntekt. Lønn. Tilleggsskatt. Unnskyldelige forhold.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim