Frostating lagmannsrett

Oppdiktet straffbar handling

Publisert 12.02.21

En kvinne ble dømt for anklage om oppdiktet straffbar handling, jf. straffeloven § 225 bokstav a. Anførselen om utilregnelighet på grunn av sterk bevissthetsforstyrrelse førte ikke fram, jf. straffeloven § 20 andre ledd bokstav b, slik bestemmelsen lyder nå. Formildende omstendigheter gjorde at straffen ble satt til samfunnsstraff i 36 timer med gjennomføringstid på 120 dager.

Anklage om oppdiktet straffbar handling. Tilregnelighet. Straffeloven §§ 225 og 20

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim