Frostating lagmannsrett

Økonomisk kriminalitet

Publisert 15.02.21

Domfelt for en rekke lovovertredelser knyttet til økonomisk kriminalitet under utøvelse av selvstendig næringsvirksomhet i aksjeselskap (salg av kontorrekvisita) – herunder grovt bedrageri (åtte tilfelle), dokumentfalsk (seks tilfelle), økonomisk utroskap og forsøk på og gjennomført bedrageri (fakturasvindel. De grove bedrageriene rettet seg mot leasingavtaler, hvor både kunder og leasingselskap ble feilinformert, og maskiner ikke eksisterte eller nye ble byttet om med gamle. I den forbindelse forfalsket han kundenes underskrifter. Tapspotensialet var 1,5 millioner kroner. Også skjerpende lagt vekt på planlagt, profesjonelt preg, ødeleggende for tilliten til leasingssystemet og belastninger for mange involverte. Utgangspunktet for straffen isolert for de grove bedrageriene fengsel i 1 år og 10 måneder. Samlet straff fengsel i overkant av 2 år. 2 måneder i fradrag for lang saksbehandlingstid og 2 måneder i fradrag for tilståelser. Straffen ble etter fradrag satt til fengsel i 1 år og 8 måneder, i samsvar med tingrettens dom. Lagmannsretten gjorde under tvil 6 måneder av straffen betinget, dels begrunnet i hensynet til mindreårige barn og dels i individualpreventive hensyn.

Straffutmåling. Grovt bedrageri, jf. straffeloven § 372 jf. § 371 bokstav a, dokumentfalsk jf. straffeloven § 361 første ledd bokstav a, utroskap, jf. straffeloven § 390 m.m.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim