Frostating lagmannsrett

Familievold

Publisert 24.02.21

Tiltalte ble i tingretten dømt til fengsel i to år for mishandling i nære relasjoner – familievold – mot tidligere ektefelle og stesønn etter gammel og ny straffelov. De fornærmede ble av tingretten tilkjent oppreisningserstatning med 100 000 kroner hver. Tiltaltes anke over skyldspørsmålet førte ikke fram i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i ett år og seks måneder på grunn av lang saksbehandlingstid. Oppreisningserstatningene ble økt til 125 000 for hver av de fornærmede.

Mishandling i nære relasjoner. Fortsatt straffbart forhold. Sammenhengende forbrytelse. Oppreisning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim