Frostating lagmannsrett

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant at grunnvilkåret var innfridd. I tillegg utgjorde ankende part en nærliggende og alvorlig fare for andres helse. Helhetsvurderingen tilsa at tvang opprettholdes.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62, § 3-3

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim