Frostating lagmannsrett

Bortfall av delingstillatelse

Publisert 21.01.21

Kommunen hadde i 1989 gitt tillatelse til å fradele en boligtomt fra en landbrukseiendom. Lagmannsretten kom til at delingstillatelsen hadde bortfalt. Deling av eiendommen var riktignok rekvirert senest tre år etter at tillatelsen var gitt, jf. daværende plan- og bygningsloven (1985) § 63 nummer 4. Rekvisisjonen ble imidlertid tilbakekalt. Tilbakekallet fikk den virkningen at delingen ikke ble ansett rekvirert eller i det minste at det løp en ny frist på tre år for å rekvirere ny deling. Videre forelå det ikke

et vedtak om en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen, jf. daværende plan- og bygningsloven (1985) § 28-1 nummer 2 første setning.

 

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan. Plan- og bygningsloven (1985)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim