Frostating lagmannsrett

Overskjønnets fremme og utmåling av erstatning

Publisert 30.10.20

Kommunen hadde vedtatt en reguleringsplan, stadfestet av fylkesmannen, og fattet vedtak om ekspropriasjon av bruksrett til vei for å anlegge preparerte skiløyper på vei i Gjevilvassdalen. Lagmannsretten tok prejudisielt stilling til gyldigheten av reguleringsplanen, og kom til at vedtaket er ugyldig. Det forelå en saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. En alternativ nedre skiløypetrasé var ikke godt nok utredet. Det ble også reist spørsmål om en alternativ øvre trasé var godt nok utredet, uten at lagmannsretten fant det nødvendig å ta stilling til dette spørsmål. Skjønnet ble i sin helhet nektet fremmet.

Overskjønn, gyldigheten av vedtak, skjønnsprosessloven § 48, skjønn nektet fremmet.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim