Frostating lagmannsrett

Jordskifterett

Publisert 08.09.20

Anke over sakskostnaden i sak etter jordskiftelova gjaldt både utgifter til advokat og rettens kostnader (gebyr mv.) ved behandling av tvist. Lagmannsretten kom til at spørsmålet om saken er vunnet fullt ut eller i det vesentligste, må avgjøres ut fra påstanden partene nedla da det ble klart at det var tvist, og ikke posisjonen partene inntok i stevningen/kravet slik tvisteloven forutsetter. Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til samme resultat som jordskifteretten. Både anken over sakskostnadene og anken over jordskifteavgjørelsen ble forkastet.

Sakskostnad, tvist, jordskiftelova §§ 7-1, 7-6 og 7-9, tvisteloven § 20-2 tredje ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim