Frostating lagmannsrett

Anke over dom med grensefastsetting

Publisert 14.10.19

Tvist om eiendomsgrense mellom statsallmenning og private grunneiere i Snåsa kommune. Partene hadde for noen år siden i fellesskap anmodet kommunen om å rette eiendomsgrensa, slik den var registrert i matrikkelen. De var på dette tidspunkt enige om at grensa skulle trekkes i rett linje mellom to kjente grensepunkt. Etter at kommunen avslo anmodningen om retting, krevde partene grensegang for jordskifteretten. Statskog endret etter en tid oppfatning om hvor grensa gikk, og det oppstod tvist mellom partene. Jordskifteretten avgjorde tvisten. I ankesaken kom lagmannsretten til at Statskog ikke hadde inngått avtale om eiendomsgrensa, slik grunneierne hevdet. Etter en konkret tolkning fastsatte lagmannsretten grensa slik den var registrert i matrikkelen og i tidligere utskiftningskart.

Jordskiftelova – jskl, 21.06.2013 nr. 100, grensetvist, statsallmenning

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim