Frostating lagmannsrett

Trusler

Publisert 28.05.19

En mann ble i tingretten frifunnet for overtredelse straffeloven § 155 og § 156 annet ledd. Påtalemyndighetens anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for førstnevnte overtredelse, førte ikke frem. Et bestemmende mindretall på tre dommere kom til at vilkårene for domfellelse ikke var oppfylt. For øvrig førte anken frem. Straffen for overtredelse av straffeloven § 156 annet ledd ble satt til bot på kr 10 000, subsidiært fengsel i 20 dager.

Strafferett. Trusler mot offentlig tjenestemann. Forulemping ved skjellsord.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim