Frostating lagmannsrett

Merverdiavgift

Publisert 23.08.18

Spørsmål om gyldigheten av vedtak i klagenemnda for merverdiavgift. Nemnda vedtok å endre et aksjeselskaps merverdiavgiftsoppgaver med henvisning til merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b (slik denne lød før 1. januar 2017). Selskapet som drev byggevirksomhet hadde kjøpt et ferdig prosjektert byggeprosjekt og førte opp boliger i egen regi. Oppgavene ble endret fordi selskapets verdsetting av uttak av varer og tjenester i egen regi prosjektet ikke var riktig. Selskapet hadde verdsatt uttaket lik kalkulerte kostnader i en terminert fastpriskontrakten med tidligere utbygger. Dette utgjorde ikke den alminnelige omsetningsverdien for varene og tjenestene tatt ut i prosjektet etter erverdiavgiftsloven § 4-9. Ved uttak av varer og tjenester i egen regi prosjekt skal avgift beregnes av aAClminnlig omsetningsverdi av faktisk forbruk av varer og tjenster på uttakstidspunktet. Videre skal avgiftsberegeningen skje i den avgiftstermin uttaket faktisk foretas. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at vedtaket var gyldig.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim