Frostating lagmannsrett

Utroskap og medvirkning

Publisert 10.07.18

A og B, henholdsvis 48 og 60 år gamle ble i lagmannsretten dømt for utroskap mot to selskaper. De eide det ene selskapet med 100 % og det andre med 66 %. De ble også dømt for overtredelse av merverdiavgiftsloven.  Lagmannsrettens straffutmåling omfattet også de forhold som de ble rettskraftig dømt for i tingretten: Overtredelse av regnskapslovgivningen, , bokføringsloven, bokføringsloven, ligningsloven og skattebetalingsloven, samt for a’s vedkommende dokumentfalsk. A ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder, hvorav 6 måneder betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen vel kr 1 400 000. B ble dømt til fengsel i 1 år, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen ca. kr 750 000.Straffen ble gjort delvis betinget på grunn av total saksbehandlingstid på ca. 5 år. Det forelå ikke brudd på EMK art. 6 nr. 1. C, som var gift med A, ble frifunnet. Hun hadde ikke medvirket til de straffbare forhold.

Strafferett. Straffeloven § 275. Eget selskap.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim