Frostating lagmannsrett

Plan- og bygningsloven

Publisert 22.05.18

Spørsmål om gyldigheten av Namsos kommunes vedtak om reguleringsplan for Kattmarka. Etter leirras i området vedtok ny reguleringsplan for området. Området var på rastidspunktet regulert til boliger, hytter og friområdet. Den nye reguleringsplanen regulerte området til LNFR-område med hensynssoner. En hytteeier som festet tomt i området reiste sak for å få kjent reguleringsvedtaket ugyldig under henvisning til at kommunestyret hadde bygget vedtaket på feil faktum og at det var begått saksbehandlingsfeil fordi det ikke var tilstrekkelig utredet med tanke på fortsatt regulering til bebyggelsesformål. Lagmannsretten var enig med tingretten at vedtaket verken var basert på feil faktum eller var ugyldig på grunn av mangelfull utredning.

Sivilprosess.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim