Frostating lagmannsrett

Drapstrusler og drap

Publisert 01.09.16

Saken gjaldt skyldanke for trusler om drap og straffutmålingsanke etter tingrettens dom på fengsel i 13 år for drapstrusler og drap. Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte hadde truet ektefellen på livet. Lagmannsrettens flertall fastsatte tilsvarende straff som tingretten.

Strl (1902) § 233 første ledd,
Strl (1902) § 227 første str.alt.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim