Frostating lagmannsrett

voldskriminalitet

Publisert 04.02.16

Mann på 31 år dømt i tingretten for medvirkning til grovt ran og ulovlig frihetsberøvelse, og mann på 25 år dømt i tingretten i samme sakskompleks for medvirkning til grovt ran og forsøk på grovt ran. Begge ble frifunnet i lagmannsretten. Bevissituasjonen ga ikke grunn til å stille nye spørsmål til lagretten.
Britisk statsborger på 31 år fikk sin anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet avvist da han ikke møtte til ankeforhandlingen. Tingrettens straffutmåling på fengsel i 2 år og 10 måneder for to tilfeller av forsøk på grovt ran ble opprettholdt av lagmannsretten.

Strafferett, straffeloven § 268 annet ledd, § 267, § 223.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim