Frostating lagmannsrett

Familievold

Publisert 01.10.15

Somalisk statsborger ble domfelt i tingretten for brudd på straffeloven § 219 første ledd overfor to av sine til sammen ti barn. Tingretten tilkjente også oppreisningserstatning. Etter anke til lagmannsretten ble han etter en konkret bevisvurdering frifunnet. Lagmannsretten fant heller ikke grunnlag for å idømme oppreisningserstatning.

Straffeloven § 219, oppreisningserstatning

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim