Frostating lagmannsrett

Eiendomsgrense i sjø. Strandrett.

Publisert 13.06.17

Flytebrygge med landfeste i egen eiendom lagt utenfor naboens strandlinje i en avstand på ca 50 m. Plasseringen av flytebrygga var i samsvar med reguleringsplanen for området og var godkjent av kommunen. Strandeieren forlangte flytebrygga fjernet. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at flytebrygga lå utenfor eiendomsgrensen (marbakken). Tilflotten var ikke vesentlig vanskeliggjort, og det forelå heller ingen krenkelse av øvrige deler av strandretten.

Trygdebedrageri

Publisert 12.06.17

Saken gjaldt straffutmåling ved trygdebedrageri der domfelte urettmessig hadde mottatt kroner 119 155 kroner i dagpenger, jf straffeloven § 270 første ledd nr 2 jf § 271. Lagmannsretten kom til at samfunnsstraff ikke kunne anvendes, da det ikke forelå særlige grunner jf Rt-2013-416.

Strafferett. Straffutmåling. Samfunnsstraff.

Reklamasjon av parkeringsplasser

Publisert 30.05.17

Mangelskrav knyttet til størrelsen på parkeringsplasser i felles parkeringsanlegg. En rekke seksjonseiere reiste søksmål mot utbyggingsselskapet med krav om utbedring av tildelte plasser, subsidiært prisavslag. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at det var reklamert i tide. Dommen behandler de generelle krav til parkeringsplasser med utgangspunkt i funksjonskravene i teknisk forskrift. Lagmannsretten kom til at plassene gjennomgående var for smale med bakgrunn i anbefalte minimumsløsninger fra SINTEF Byggforsk. Kravet om utbedring førte ikke frem. Prisavslag ble tilkjent 37 av 49 seksjonseiere. Delvise sakskostnader tilkjent etter tvisteloven § 20-3.

Bustadoppføringslova §§ 25,30,32 og 33.

Yrkesskadeforsikringsloven

Publisert 24.05.17

En mann som skulle løfte ned en kasse med poteter fra en varepall, fikk en skade i venstre skulder som følge av at han mistet taket i kassen. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at det dreide seg om en arbeidsulykke som falt inn under folketrygdloven § 13-3 andre ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a).

Forsikring m.v.->Lov om yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikringsloven – yforsl)

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 24.05.17

Grov narkotikaforbrytelse. Postsending med narkotika beslaglagt etter tollkontroll og skiftet ut med «bøffestoff». Tiltalte pågrepet umiddelbart etter han hentet pakken. Innførsel og forsøk på oppbevaring ansett som ett sammenhengende straffbart forhold,jf. Rt-2006-965.

Narkotika. Straffeloven § 232 første ledd jf. § 231 første ledd

Gjeldsordning. Særegne forhold

Publisert 24.05.17

Lagmannsrettens flertall fant, i motsetning til tingretten, at det ikke forelå slike særegne forhold at annen gangs gjeldsordning kunne stadfestes. Mindretallet mente at skyldners helsemessige utfordringer var av en slik karakter at særegne forhold forelå.

Gjeldsordning. Særegne forhold. Gjeldsordningsloven § 5-4 første ledd, jf § 1-4 siste ledd.

Tolking av kontrakt

Publisert 23.05.17

Avtalerett, tolking av kontrakt. Leie av grunn til lufthavn. Spørsmål om hvilken leie som skal betales ved leietakers bruk av opsjon på videre leie. Lagmannsretten kom etter konkret tolking av avtalen mellom partene at kontrakten videreføres på samme vilkå og at det ikke kunne innfortolkes en plikt til å forhandle om nye vilkår. Avtalen ansett som rimelig.

Avtalerett.

Håndverkertjenester

Publisert 23.05.17

En håndverker, tømrer, fikk i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus og å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Lagmannsretten kom til at det var mangler ved hans utførelse. Det forelå særlige grunner for forbrukeren til å motsette seg at håndverkeren utbedret manglene. Håndverkerens representant kom med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han ville «demontere tilbygget». Det ble ikke dokumentert at manglene ved håndverkerens utførelse forårsaket fuktskader på forbrukerens bygg. Prisavslag ble skjønnsmessig satt til kr 50 000.

Håndverk->Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven] §§ 24 og 25.

Uaktsomhet

Publisert 09.05.17

Saken gjelder tiltale for hhv. uaktsom rygging med lastebil med dødsfølge og uaktsom kjøring. Det sentrale bevistemaet er om det er utvist tilstrekkelig subjektiv skyld. Lagmannsretten, i likhet med tingretten, kom til at tiltalte handlet uaktsomt. Fengsel i 40 dager hensyntatt liggetid hos politiet og tap av førerett i to år. Oppreisningserstatning til avdødes etterlatte ikke tilkjent.

Rygging, lastebil, liggetid, oppreisning

Grov kroppsskade

Publisert 09.05.17

Straffen for overtredelse av straffeloven (2005) § 274 første ledd jf. § 273 for grov kroppsskade ble fastsatt til fengsel i fem måneder. Domfelte hadde slått ei glassflaske mot ansiktet til en drosjesjåfør. Sjåføren hadde fått et kutt i pannen som måtte sys. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff. Det forelå ikke en rehabiliteringssituasjon. Domfelte hadde kun søkt om plass ved institusjon for rusbehandling.

Glassflaske, samfunnsstraff, straffeloven (2005) § 274 første ledd, § 273

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim