Frostating lagmannsrett

Statistikk

  Justisdepartementet fastsatte i sin tid, med tilslutning fra Stortinget, mål for saksbehandlingstiden ved domstolene. Dette er uttrykt i form av normer for lengste gjennomsnittlige saksbehandlingstid for henholdsvis straffesaker og sivile saker.

  Tingrett

  For lagmannsrettene er kravet for straffesaker tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt. Var siktede under 18 år da handlingen ble begått eller er han/hun varetektsfengslet, skal ankeforhandlingen være påbegynt innen åtte uker etter at anken ble henvist til ankeforhandling. I straffesaker med slike lovbestemte frister har det i de fleste sakene ikke vært mulig å få berammet saken innenfor fristen. Verken Frostating lagmannsrett eller noen av de øvrige lagmannsretter oppfyller Stortingets krav til saksbehandlings­tid i straffesakene. For vår del skyldes dette flere faktorer. Dels den generelle ressurssituasjon hva gjelder bemanning og dommerkapasitet, men dels også at eksterne aktører, dvs aktorer, forsvarere og bistandsadvokater ikke har kunnet møte i retten når lagmannsretten har hatt ledig kapasitet. På grunnlag av vår samlede ressurssituasjon, herunder de besparelser vi er pålagt gjennom tilsettingsstoppen, er vårt mål for 2018 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 150 dager for alle henviste straffesaker – dvs omtrent som i 2017.

  For sivile saker stilles krav om at ankeforhandling skal holdes senest seks måneder etter at anken kom inn. Dom skal være avsagt innen fire uker etter avslutning av ankeforhandlingen.

  For anke over kjennelser og beslutninger er ikke saksbehandlingstiden tilsvarende målsatt, men for fengslingssaker gjelder det selvsagte at anken skal behandles snarest mulig. Det samme gjelder f.eks førerkortbeslag. Det følger ellers av sakens karakter at enkelte typer midlertidige avgjørelser må treffes hurtig, mens andre avgjørelser uten større skade kan vente, f. eks. anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelser. Også i disse sakene har vi i inneværende år greid å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid i forhold til tidligere år.

  Et forhold som påvirker saksbehandlingstiden i negativ retning, er utsettelse av berammede ankeforhandlinger. I 2017 ble 10 av 122 berammede straffesaker, og 18 av 196 berammede sivile ankesaker, utsatt. Samtlige utsettelser var tving­ende nødvendig og utenfor lagmannsrettens kontroll. En utsettelse medfører gjerne en forlengelse av saksbehandlingstiden med 2–3 måneder. I tillegg ble 9 berammede straffesaker trukket, og 36 berammede sivile ankesaker trukket/forlikt før ankeforhandling. Sett fra lagmannsrettens ståsted er det svært uheldig at saker utsettes eller trekkes på et tidspunkt som ligger så nært den planlagte ankeforhandling at det ikke er mulig å erstatte saken med en ny sak. Lagmannsretten driver derfor med en viss overbooking, dvs at vi berammer noen flere saker enn det vi egentlig har kapasitet til, for å sikre en best mulig ressursutnyttelse. Helt unntaksvis kan dette føre til at vi må utsette saker pga dommermangel, selv om vi strekker oss så langt vi kan for å unngå dette.


  Saktyper – Hovedtall

  Straffesaker

  I 2017 mottok ankeutvalget 288 anker over dom i straffesaker. Ankeutvalget behandlet 266 saker, og henviste 108, noe som gir en henvisningsprosent på 40,6%. Dette er et par prosentpoeng lavere enn i 2016. Av de 108 sakene var 51 saker såkalt 6-årssaker hvor domfelte har en ubetinget rett til ankebehandling.

  I 2017 realitetsbehandlet lagmannsretten 114 straffesaker. I 74 av sakene ble skyldspørsmålet behandlet på nytt, og 33 av disse sakene ble behandlet med lagrette, de øvrige med meddomsrett. Ved utløpet av 2017 hadde vi 73 straffesaker i restanse, hvorav 34 saker er ­henvist til ankeforhandling i 2018. Det er en restansesituasjon vi er godt fornøyde med.

  Sivile saker

  Anker over dom

  Saksinngangen i 2017 har vært på 250 saker, litt under det vi hadde i 2016 (260). Av dette er 160 saker anker over dom i sivile saker fra ting­rettene. Vi har avviklet 267 saker, hvorav 103 saker har endt med dom. Vi har gjennomført 13 rettsmeklinger og oppnådde rettsforlik i 10 av sakene. 22 saker endte med forlik under ankeforhandlingen, og 20 saker ble trukket som forlikt før ankeforhandlingen. 9 anker over dom har blitt nektet fremmet etter skriftlig behandling.

  Antallet avsagte dommer i 2017 var på omtrent samme nivå som i 2016, hhv 103 og 110 saker. Likevel har vi sett en markant oppgang i ankeforhandlingstimer fra 2016 til 2017, fra 1298 timer til 1571 timer. Det betyr at vi satt klart mer i retten pr. sak i 2017 enn året før, hvilket er bekymringsfullt. Det er vanskelig å ha noen klar formening om hvorfor vi ser en slik utvikling, men dette vil vi følge nøye med på i 2018.

  Vår saksbehandlingstid i de sivile ankesakene har gått noe opp, fra 138 dager i 2016 til 165 dager i 2017. Det er fremdeles godt innenfor Stortingets krav på 180 dager (seks måneder). Vi håper å kunne snu denne utviklingen i 2018, men dette beror i første rekke på om vi gjennom året får ha tilstrekkelig bemanning. Det fremstår pr. i dag som svært usikkert.

  Vi har nedarbeidet våre restanser noe, fra 115 saker ved forrige årsskifte til 98 saker nå. Restansen av ordinære sivile ankesaker fra tingrettene er 78 saker. Restansesituasjonen må betraktes som tilfredsstillende. Vi har som målsetting å unngå at restansene øker i løpet av 2018.

  Barnevernssakene utgjør en stadig større andel av lagmannsrettens saker, og er svært arbeidskrevende. Ankebehandling av slike saker er betinget av at lagmannsretten gir samtykke til dette. Vurderingen av om det skal gis samtykke til ankebehandling avgjøres av tre dommere, og en beslutning om ikke å gi samtykke skal begrunnes. Vi har sett en fortsatt økning i innkomsten av barnevernsaker, i 2017 kom det inn 65 saker, mot 56 i 2016. Vi behandlet 63 saker, og det ble gitt samtykke til ankebehandling i 12 saker. Samtykke ble gitt i 18.8% av sakene, en nedgang fra 20,0% i 2016. I de sakene hvor samtykke gis, skal saken behandles som en ordinær sivil ankesak med muntlig ankeforhandling. Ofte går sakene over flere dager. Restansene av barnevernssaker har holdt seg på samme nivå som ved utløpet av 2016 – 13 saker. Saksbehandlingstiden for barnevernssakene hvor det ble avsagt dom, lå i 2017 på 254 dager i gjennom­snitt, hvilket er noe for høyt.

  Anke over sivile kjennelser og -beslutninger

  Det har vært en merkbar økning i innkomsten av slike saker, fra 170 saker i 2016 til 191 saker i 2017. Vi har behandlet 178 saker med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 80 dager, noe som er en markert oppgang fra 2016 (58). Dette skyldes at vi har hatt en stor arbeidsbelastning gjennom hele året, noe som kan gi seg utslag i at denne type saker nedprioriteres.


  Økonomi – Hovedtall

  Over domstolens regnskap ble det i 2017 utenfor budsjett utbetalt totalt ca. 13,2 mill. kroner i forbindelse med straffesaksavviklingen. Tilsvarende tall for 2016 var ca. 15,8 mill. kroner. Av beløpet utgjør ca. 7,5 mill. kroner godtgjørelse og reiseutgifter til forsvarere og bistandsadvokater. Det resterende dekker godtgjørelse og reiseutgifter til sakkyndige, meddommere, tolker og vitner.

  I sivile saker hvor en eller begge parter har fått innvilget fri rettshjelp, ble det utbetalt totalt ca 5 mill. kroner til dekning av salær mv til oppnevnte prosessfullmektiger, tolker, meddommere og sakkyndige m.m. Det er særlig i barne- og familiesaker det kan være aktuelt å innvilge fri rettshjelp.

  Flere opplysninger om saksavvikling og økonomi med mer finnes i lagmannsrettens årsmelding.

  Telefon: 73 54 24 60
  Telefaks: 73 54 24 84
  Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

  Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
  Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
  Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim