Frostating lagmannsrett

Historie ›

Det geografiske området som i vår tid noe upresist kalles Midt-Norge utgjorde under Frostatingslova et av de eldste rettsfellesskap av en høyere orden i Norge. Navnet Frostating knytter an til Tinghaugen på Loktu (Logtun) på Frosta i Nord-Trøndelag, hvor det i nyere tid er reist bautasteiner til minne om tingstedet og det som der foregikk.

Geografisk område ›

Frostating lagmannsrett er ankedomstol for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Disse tre fylkene – som ofte betegnes som Midt-Norge – utgjør lagdømmet. Det innebærer at alle rettsavgjørelser som ankes fra de 8 tingrettene i disse tre fylkene går til Frostating lagmannsrett. Det samme gjelder for avgjørelser.

Statistikk & behandlingstid ›

Justisdepartementet fastsatte i sin tid, med tilslutning fra Stortinget, mål for saksbehandlingstiden ved domstolene, uttrykt i form av norm for lengste, gjennomsnittlige saksbehandlingstid for henholdsvis straffesaker og sivile saker. For lagmannsrettene er kravet for straffesaker tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: post@frostating.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Sluppen, 7004 Trondheim