Frostating lagmannsrett

Medarbeidere

  Frostating lagmannsrett har 19 dommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 11 saksbehandlere.

  Embetet har følgende personell:

  Førstelagmann

  Sven-Jørgen Lindsetmo F. 1960 i Levanger. Cand.jur 1988. Utnevnt førstelagmann i 2014. Førstekonsulent, senere lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen (1989-1993). Dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal tingrett (1993-1995). Advokat og partner i advokatfirma på Steinkjer (1995-2006). Konstituert lagdommer (2006-2008). Lagdommer (2008-2014).


  Lagmenn

  Kari Lynne F. 1956 i Ski, cand.jur.1981, utnevnt lagdommer i 2002, lagmann fra 2010. Konsulent i Handels- og skipsfartsdepartementet, politiinspektør/påtaleleder ved Trondheim politidistrikt, dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim, statsadvokat i Trondheim, kst. sorenskriver i Orkdal, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett.
  Arne K. Uggerud F. 1957 i Lærdal, cand.jur. 1984, utnevnt 2001. Saksbehandler i Justisdepartementet, dommerfullmektig i Sør-Østerdal tingrett, politijurist ved Uttrøndelag politikammer, advokatfullmektig i Oslo, statsadvokat i Trondheim.


  Lagdommere

  Sverre Erik Jebens F. 1949 i Bergen, cand.jur. 1977, utnevnt 1988. Vit.ass. ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig i Inderøy, advokatfullmektig i Trondheim. Politiadjutant i Trondheim, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, kommuneadvokat i Trondheim. Dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg 2004 – 2011.
  Mats Stensrud F. 1950 i Trondheim, cand.jur. 1977, utnevnt 1989. Vit.ass. ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, leder for juridisk avdeling i Forretningsbanken AS, dommerfullmektig ved Midt-Trøndelag tingrett, advokat i eget firma i Trondheim.
  Randi Grøndalen F. 1952 i Åmot i Østerdalen, cand.jur. 1979, utnevnt i 1989. Konsulent i Miljøverndepartementet, dommerfulmektig hos byfogden i Trondheim, advokat i Forretningsbanken AS.
  Arve Rosvold Alver F. 1951 i Stjørdal, cand.jur. 1976, utnevnt 2000. Dommerfullmektig i Lofoten, advokatfullmektig i Bergen. Leder for juridisk avdeling i Forretningsbanken AS og Fokus Bank AS region nord. Egen advokatvirksomhet i Stjørdal og Trondheim. Møterett i Høyesterett 1994.
  Dag Brathole F. 1951 i Haugesund, cand.jur. 1977, utnevnt i 2000. Konsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Nordmøre herredsrett, advokat i Kreditkassen, advokat i eget firma i Kristiansund N. Tjenestegjøring for NORLAG i Georgia i 2007-2008, tjenestegjøring for NORLAM i Moldova 2010-2012, tjenestegjøring som internasjonal dommer i Kosovo 2013-2014.
  Knut Røstum F. 1948 i Trondheim, cand.jur. 1974, utnevnt i 2002, politifullmektig i Trondheim, dommerfullmektig i Orkdal tingrett, advokat i eget firma i Trondheim. Møterett for Høyesterett 1997.
  Roger Faanes F. 1951 i Trondheim, cand.jur. 1976, utnevnt i 2003. Dommerfullmektig i Fosen tingrett, konsulent i Aust-Agder fylkeskommune, advokat i Ørland, tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett.
  Ivar Sølberg F. 1956 i Ålesund, cand. jur. 1984, utnevnt i 2004. Konsulent i Justisdepartementet, politifullmektig i Østerdal og Hamar politidistrikter, dommerfullmektig i Sør-Hedmark tingrett, førstekonsulent hos fylkesmannen i Hedmark, advokat i eget firma i Ålesund.
  Marit Forsnes F. 1968 i Kristiansund, cand.jur. 1995, utnevnt i 2010. Dommerfullmektig hos byfogden i Trondheim og ved Midt-Trøndelag tingrett. Advokat i tre forskjellige firma i Trondheim.
  Bjørn O. Berg F. 1969 i Levanger, cand.jur. 1996, dr. juris 2004, utnevnt 2014, Vit.ass. Institutt for Offentlig rett, førstekonsulent Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, universitetsstipendiat Universitetet i Oslo, utvalgssekretær Stortinget, advokat i Trondheim, tingrettsdommer/konst. nestleder i Sør-Trøndelag tingrett.
  Sissel Finstad F. 1966, cand.jur. 1994, utnevnt i 2013. Konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett 2008, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett 2010.
  Erlend Malvik Moen F. 1967, cand. jur. 1994, utnevnt 2014. Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Senja tingrett og Oslo tingrett, advokat i flere firma i Trondheim, politijurist i hhv. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag politidistrikt, tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett.
  Hilde Vibeke Enger F. 1970 i Oslo, cand. jur i 1996, utnevnt i 2014. Politijurist ved  Ringerike og  Sør-Trøndelag politidistrikt,  dommerfullmektig i Levanger,  statsadvokat i Trondheim, seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen, fylkesnemndsleder i Trøndelag.
  Olav Magnus Hohle F. 1962 i Oslo, cand.jur i 1989, utnevnt i 2015. Førstekonsulent i Statens forurensningstilsyn, dommerfullmektig hos Byfogden i Trondheim og Gauldal sorenskriverembete, advokat i eget firma i Trondheim, konstituert lagdommer og tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett.
  Magne Reiten F. 1961 i Midsund, Jordskiftekandidat (NLH) 1987, utnevnt jordskiftelagdommer 2016, Stipendiat ved institutt for jordskifte, NLH, Jordskiftedommer Romsdal jordskifterett, Utredningsleder Landbruksdepartementet, Jordskifteoverrettsleder Frostating jordskifteoverrett, konstituert jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett.
  Ragnhild Vada F. 1961 i Steinkjer. cand.jur 1988, dr. juris 2007, utnevnt lagdommer i 2016. Konsulent i Sosialdepartementet, kontorsjef hos Fylkeslegen i Nord-Trøndelag, førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjesteforsker ved EUI, Firenze og UCLA Los Angeles, tingrettsdommer ved Inntrøndelag tingrett.
  Kjersti Risem-Johansen F. 1971 i Trondheim, cand.jur i 1997, utnevnt lagdommer i 2016. Vit.ass.Institutt for Offentlig rett, advokatfullmektig i Oslo, dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett, advokat/partner i Trondheim.


  Ekstraordinære lagdommere

  Ekstraordinære lagdommere er pensjonerte dommere/jurister konstituert til å gjøre tjeneste i lagmannsretten etter domstolens behov. Konstitusjonen gjelder normalt ett år ad gangen. Følgende pensjonerte dommere/jurister gjør tjeneste som ekstraordinære lagdommere:

  Tidligere lagdommer Hans O. Kveli, Oslo
  Tidligere tingrettsdommer Ingolv Joa, Ørsta
  Tidligere tingrettsdommer Magne Nerland, Molde
  Tidligere avdelingsdirektør Willy Nesset, Trondheim
  Tidligere tingrettsdommer Morten Gunnes, Trondheim
  Tidligere førstelagmann Aage Rundberget, Trondheim
  Tidligere lagmann Gunnar Greger Hagen, Trondheim
  Tidligere lagdommer Sissel Endresen, Trondheim
  Tidligere lagdommer Jon Kapelrud, Trondheim
  Tidligere tingrettsdommer Odd Arve Bartnes, Steinkjer
  Tidligere sorenskriver Rolf Karset, Steinkjer
  Tidligere tingrettsdommer Leif Holm, Trondheim


  Administrasjonssjef

  Lars Kirksæther


  Utreder

  Jordskifteutreder Viggo Finset


  Saksbehandlere

  Rådgiver Morten Værnes, driftskoordinator/informasjon

  Rådgiver Birthe E. Røed Buarø, berammer/reisebestilling

  Rådgiver Elisabeth Wråli, saksbehandling/regnskap

  Førstekonsulent Maria Elena Sotuyo, straffesaker/saksbehandling

  Førstekonsulent Berit K. Høgnes, saksbehandling

  Førstekonsulent Anne-Grethe Johansen, saksbehandling/bibliotek

  Førstekonsulent Turid A. M. Meidell, ekspedisjon/saksbehandling

  Førstekonsulent Kjersti Strand, saksbehandling/ekspedisjon

  Førstekonsulent Sylvi Eltoft, saksbehandling/innkjøp

  Førstekonsulent Lena Kjøsnes, saksbehandling/ekspedisjon


  Rettsbetjenter

  Trondheim Odd Harald Nyseter
  Trondheim Torstein Arntzen
  Ålesund Lars Tolo
  Molde og Kristiansund Gunnar Høgseth


  – Sidegjøremålregister –

  Les mer om Sidegjøremålregisteret på domstol.no

  Telefon: 73 54 24 60
  Telefaks: 73 54 24 84
  Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

  Mail: post@frostating.no
  Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
  Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim