Frostating lagmannsrett

Konkludent atferd

Publisert 09.03.16

Anke med krav om vederlag basert på konkludent atferd for bruk av en lekter i dykkerarbeider førte ikke fram. Subsidiært krav om erstatning for forsinkelse basert på ulovfestet uaktsomhetsansvar førte heller ikke fram. Anke knyttet til tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble ikke tatt til følge. Ankemotparten ble tilkjent sakskostnader, men lagmannsretten fant grunnlag for å redusere salærkravet.

Avtale, kontrakt, konkludent atferd, forsinkelse, culpa, uaktsomhet

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim